top of page

2019 강원도 사진가전 결과발표

2019.06.05

2019 동강국제사진제 강원도사진가전 심사발표

성백영, 신락선, 원정상, 장상기(이상 4인)이 선정되었습니다.

 

동강국제사진제 강원도사진가전

진행_책임위원 심상만

심사위원_

                   사진예술 편집장 윤세영

                   사진가 이갑철

                   큐레이터 김희정

bottom of page